Videozáznamy zo zasadnutia MsZ

Videozáznamy zo zasadnutia MsZ

Po kliknutí na nasledujúce 3 odkazy si môžete pozrieť záznamy z posledného Mestského zastupiteľstva.

1. časť videa zo zasadnutia MsZ

    preberané body:

                1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

                2. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
                3. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
                4. Správa o stave ŽP v meste Poltár
                5. Prenájom stĺpov VO – zámer a spôsob prenájmu, podmienky verejnej obchodnej súťaže

 

2. časť videa zo zasadnutia MsZ

    preberané body:

                        6. Správa o hospodárení mesta a MsPS za I. –III. Q 2013

                        7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11

                        8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12-15

 

3. časť videa zo zasadnutia MsZ

    preberané body:

                9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

                10. Predaj pozemkov pre Janu Ivanovú
                11. Predaj pozemku Ing. Dalaslan, Sl. Lehota
                12. Predaj pozemku STANWOOD s. r. o.
                13. Návrh na umiestnenie garáží na Ul. 13. Januára
                14. Vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami so spoluvlastníkmi pozemkov - p. Kačáni Miroslav a Martin
                15. Predaj nehnuteľnosti p. Trčan
                16. Plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
                17. Odstúpenie z funkcie predsedu a člena sociálnej komisie MUDr. Garaj
                18. Opakované prejednanie protestu prokurátora č. Pd 87/13-4
                19. Kontrola plnenia uznesení MsZ – r. 2013
                20. Kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
                21. Kontrola bežných príjmov – za užívanie verejného priestranstva r. 2013
                22. Kontrola bežných príjmov – z prenajatých budov, priestorov, objektov – rok 2013
                Vymáhanie nedoplatkov na uvedenej položke
                23. Kontrola bežných príjmov – domáce dane na tovary a služby – daň za psa r. 2013
                24.Dodržiavanie VZN č. 1/2013 o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, evidencii samostatne                 hospodáriacich roľníkov
                25. Dodržiavanie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
                26. Dodržiavanie zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
                27. Voľby prísediacich Okresného súdu Lučenec
                28. Vodovodná prípojka a vodomerná šachta pre rodinný dom súp. č. 240/ 18 na Kanadskej ul.
                29. Interpelácia
                30. Diskusia
                31. Záver

Vyhľadávanie