Verejné zasadnutie MsZ sa bude konať už tento piatok

Verejné zasadnutie MsZ sa bude konať už tento piatok

P O Z V Á N K A

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.

z v o l á v a m
dňa 7. 3. 2014,  t.  j.  v piatok o 10.00 hod.
do zasadacej miestnosti MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

1.    Prezentácia spol. SOMI SYSTÉM Banská Bystrica

2.    Prezentácia Poltárskej energetickej, s. r. o.

3.    Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

4.    Správy o činnosti komisií za uplynulý rok

5.    Správa o činnosti ZPOZ - u za uplynulý rok

6.    VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

7.    VZN o niektorých podmienkach držania psov

8.    Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie

9.    Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2, 3, 4

10. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre kluby a spolky v meste Poltár za 2013

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2013

12. Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania dotácie v MŠ poskytovanej obcou na originálne kompetencie

13. R ô z n e

14. Interpelácia

15. Diskusia

16. Záver

 

 

Vyhľadávanie