Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári

na deň 5. 12. 2014 /t. j. piatok/ o 13.00 hod.

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári
sa bude konať podľa nasledovného programu:

       OBRADNÁ MIESTNOSŤ MsÚ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Poltár a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu primátora mesta
 5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári
 6. Vystúpenie primátora – zhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia a plány na nasledujúce volebné obdobie
 
 

       ZASADACIA MIESTNOSŤ MsÚ:

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie
 3. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
 4. Určenie zástupcu primátora
 5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení
 6. Návrh na zriadenie stálych komisií, voľba predsedov
 7. Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
 8. Určenie platu primátora
 9. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
 10. Plány zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a hlavnej kontrolórky
 11. Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom bytov
 12. Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
 14. Návrh rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
 15. Diskusia
 16. Záver
 
Zdroj: poltar.sk        Foto: poltar.sk

Vyhľadávanie