/Bližšie k vám/Dnes s poslankyňou, viceprimátorkou a kandidátkou na post poslankyne v nadchádzajúcich voľbách Martinou Brisudovou

/Bližšie k vám/Dnes s poslankyňou, viceprimátorkou a kandidátkou na post poslankyne v nadchádzajúcich voľbách Martinou Brisudovou

PRIORITNÉ SÚ ZÁKLADNÉ FUNKCIE MESTA A TRANSPARENTNOSŤ

Martina Brisudová pôsobí prvé volebné obdobie ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Poltári a súčasne ako zástupkyňa primátora. Podľa jej slov by do komunálnej politiky mali vstupovať vnímaví ľudia, ktorých verejnosť považuje za osobnosti. V rozhovore poodhalí, čo sa za štyri roky podarilo v rámci rozvoja mesta, ale aj to, aké vyhliadky má do budúcna.

Prežívate posledný rok v aktuálnom štvorročnom období. S akými pocitmi, zisteniami, hodnotením?

V mestskej samospráve pracujem s nepatrnými prestávkami viac ako dvadsať rokov, ale poslanecký mandát som si na vlastnej koži vyskúšala prvýkrát a som zaň vďačná. Snažila som sa počas tohto obdobia byť na osoh nášmu mestu, prispieť skúsenosťami, predkladaním návrhov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, vykonávaním občianskych obradov, organizovaním podujatí pod taktovkou komisie pre školstvo, ale rada som sa aj  učila od tých, ktorí konajú bez zákulisných ťahov a ich návrhy slúžia pre dobrú vec.

Do komunálnej politiky sa snažíte vstúpiť opäť a zase s prívlastkom nezávislá. Prečo je to tak?

Podľa môjho názoru atribút nezávislosti by mal byť na regionálnej a miestnej úrovni posilňovaný aj preto, že ľudia sa navzájom dobre poznajú. Nechcú politikárčenie v negatívnom zmysle slova, ale konkrétnu pomoc pre svoje mesto. Túžia dôverovať ľuďom, s ktorými majú pozitívnu skúsenosť.  Do komunálnej politiky by mali vstupovať vnímaví ľudia, ktorých verejnosť považuje za osobnosti. Príslušnosť k politickej strane v komunálnych voľbách nepovažujem za prioritu. Veď napokon, oslovovať ľudí a poprosiť ich o podporu na petičnom hárku je síce pre nezávislého kandidáta náročnejšie, ale v konečnom dôsledku to vnímam ako prejav dôvery. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom Poltára, ktorí mi svojím podpisom umožnili stať sa nezávislou kandidátkou na poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Poltári v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.

Čo považujete za dôležité v rámci fungovania samosprávy?

Prioritou samosprávy by malo byť zachovanie základných funkcií mesta a získavanie dôvery obyvateľov. Správa  verejného majetku a verejných financií má byť robená korektným spôsobom, ktorý ponúka záujemcom informáciu o tom, ako sa nakladá s majetkom obce, v ktorej žijú. Čím viac bude mesto transparentnejšie, tým bude menej priestoru na vznik korupcie. Je dôležité postupne meniť filozofiu úradu v zmysle väčšej otvorenosti a komunikácie s verejnosťou. Počúvať hlasy ľudí vnímam ako jednu z kľúčových povinností samosprávy. Preto mojím želaním je väčšia zaangažovanosť obyvateľov na riešení vecí verejných. Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva občas rezonovali kritické hlasy obyvateľov, spomeniem pána Juraja Kojnoka, neb. pána Ivana Repu, p. Elenu Slavkovskú ap. Ľuďom je potrebné poskytnúť priestor na vyjadrenie názoru, na spoluprácu. Novinkou v tejto oblasti môže byť napríklad participatívny rozpočet určený na financovanie projektov miestnych fyzických či právnických osôb. Ku cti každej samosprávy slúži tiež sprístupňovanie informácií nad rámec zákona  na oficiálnej internetovej stránke, v mestskom periodiku alebo inými formami. Konkrétne odporúčam zverejňovať podklady pre poslancov pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, zápisnice z mestskej rady a zo zasadnutia komisií.  Som rada, že všetky zápisnice zo zasadnutia komisie pre školstvo, ktorej predsedám, na mestskom webe nájdete. Jej zasadnutia boli hlasovaním členov komisie určené za verejné.

 

Je oblasť v rámci mestskej samosprávy, ktorá je Vašou srdcovou záležitosťou?

Nedokážem zadefinovať jednu oblasť, pretože v rámci samosprávy som aktívne riešila sociálne veci, školstvo, propagáciu mesta... V uplynulom období som intenzívnejšie vnikala do ekonomiky mesta a školskej problematiky. Ako členka mestskej rady som mala príležitosť prerokovať materiály pred ich predložením na mestské zastupiteľstvo. Bola to možnosť ako takpovediac „vychytať muchy“, teda korigovať predložené návrhy. Ako predsedníčka komisie pre školstvo som obhajovala záujmy škôl u zriaďovateľa. Stalo sa aj to, že niektoré materiály sme neodporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť.  Naposledy bolo problematické financovanie originálnych kompetencií. Napokon zvíťazil konsenzus, hoci v hre bolo aj neschválenie rozpočtu, teda rozpočtové provizórium. Napokon sa školy dofinancovali, niektoré postupne zrekonštruovali. Veľmi príjemné bolo moje pôsobenie v rámci vykonávania občianskych obradov. Na uzatváranie manželstiev či vítanie nových občanov nášho mesta si s láskou spomínam.

Vstúpme in medias res do aktuálnych problémov nášho mesta. Ako ich vnímate?

V prvom rade som počas štvorročného pôsobenia na pozícii poslanca veľmi intenzívne vnímala súbor problémov v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Víziou bola v tomto smere nová poliklinika. Hoci stála všetkých zainteresovaných veľa úsilia, napokon sa stala realitou. Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva rezonovala aj oprava miestnych komunikácií. V tejto oblasti sa časť podarilo zrealizovať, spomeniem ulice Fučíkovu, Lúčnu, cestu nad evanjelickým kostolom či smerom k cintorínu. Práve tu však ešte máme rezervy. Nemám na mysli len komunikácie v Poltári ale aj v mestských častiach. Potrebné je napríklad vybudovať chodník pre peších k mestskému kúpalisku, cyklochodník, rekonštruovať cestu smerom na Prievranu. Dôležité je opraviť Turecký most v Zelenom,  zatraktívniť mestské kúpalisko, zefektívniť činnosť mestského podniku služieb, podporiť cestovný ruch v regióne.  V neposlednom rade rezonuje aj problematika nezamestnanosti. Dôležitou úlohou mestskej samosprávy je pripraviť podmienky pre vstup domácich či zahraničných investorov, čo v konečnom dôsledku znamená aj vznik nových pracovných miest. Mnohí si želajú prinavrátiť  zašlú slávu sklárňam, pretože z pohľadu práce to bol strategický zamestnávateľ. Ak je dnes jedným z najväčších zamestnávateľov v Poltári mestský úrad, niečo na trhu práce nefunguje. Suma sumárum región, ktorý je príťažlivý pre investorov a turistov, by mal byť v prvom rade rýchlo dostupný. A to ten náš, žiaľ, nie je. Takže myšlienku niekdajšieho primátora Jána Korša vybudovať komunikáciu Poltár – Nové Hony by bolo potrebné oprášiť a následne realizovať.

Ako hodnotíte komunikáciu v mestskom zastupiteľstve? Kto Vám bol povedzme názorovo najbližšie?

Musím povedať, že začiatky komunikácie v poslaneckom zbore boli náročné. Potvrdilo sa staré známe, že čas je najlepší lekár a postupne sme našli recept ako do vzájomných vzťahov vniesť korektný tón komunikácie pre dobro veci. Patrím medzi poslancov, ktorí predložili na zasadnutia vlastné materiály či návrhy uznesení. Netvrdím, že všetky boli prijaté s ováciami, niektoré z nich aspoň rozvírili diskusiu o danom probléme a stali sa predmetom diskusií. A kto mi bol názorovo najbližšie? Nebolo by z mojej strany správne menovať poslancov, pretože každý z nich sa rozhoduje na základe vlastného svedomia. Skôr však inklinujem k tým, ktorí otvorene prejavia vlastný názor, komunikujú o problémoch, pýtajú sa, predkladajú materiály z vlastnej dielne, interpelujú. Určite by ma potešilo, keby malo v nastávajúcom mestskom zastupiteľstve svoje miesto aj nežnejšie pohlavie. V aktuálnom zastupiteľstve pôsobia okrem mňa ešte dve poslankyne. Tieto dámy sa rozhodli, žiaľ, ďalej nekandidovať. Je mi to ľúto, pretože pôsobili aktívne.  

Kto by bol podľa Vás vhodným primátorom na nasledujúce volebné obdobie?

Vhodným bude ten, ktorý získa najväčšiu podporu. Spôsob voľby primátora je demokratický, občania Poltára rozhodnú správne. A rovnako to bude aj s poslancami. Prospešné je mať na zreteli rozvoj mesta a pristupovať k mandátu s úctou. 

 

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať pani Brisudovej za jej čas , ktorý nám venovala pri našom rozhovore a zároveň jej prajeme veľa šťastia v profesionálnom aj osobnom živote.

 

Vyhľadávanie