Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

P O Z V Á N K A

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.

z v o l á v a m
dňa 31. 1. 2014,  t.  j.  v piatok o 13.00 hod.
do zasadacej miestnosti MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

1.    Dodatok č. 3 k VZN mesta Poltár č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území  mesta Poltár na r. 2013

2.    Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

3.    R ô z n e

4.    Interpelácia

5.    Diskusia

6.    Záver

Účasť na zasadnutí je nutná.
       Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta. 

 

Zdroj:poltar.sk    Foto:poltar.sk

Diskusná téma: Pozvánka na zasadnutie MsZ

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie