Zasadnutie MsZ 27.6.2013

27.06.2013 00:00

P O Z V Á N K A

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.

z v o l á v a m
dňa 27. 6. 2013,  t.  j. vo štvrtok o 11.00 hod.
do zasadacej miestnosti MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

1.     Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

2.     Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za r. 2012 
Záverečný účet  mesta za r. 2012

3.     Prejednanie protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ

4.     Odpredaj mestského pozemku pre Pavla Kapca

5.     Odpredaj mestského pozemku pre Milana Leichera

6.     Úprava schválenej zámeny pozemkov -Ľuboš Uhlár

7.     Schválenie nových členov ZPOZ-u

8.     Schválenie koncesnej zmluvy na dobudovanie fitnes centra – p. Sitor

9.     Návrh VZN mesta na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár

10.  Žiadosť o zníženie nájomného pre firmu ALBION P. M. s. r. o.

11.  Finančný príspevok pre Slovenský rybársky zväz v Poltári

12.  Správa z kontroly na úseku opatrovateľskej služby v r. 2012 a za obdobie 1. – 4. 2013

13.  Kontrola činnosti, hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v Mestskom podniku služieb v r. 2012

14.  Plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013

15.  Interpelácia

16.  Diskusia

17.  Záver

 

Zasadnutie je verejné

 

Zdroj: poltar.sk

Vyhľadávanie