Video zo zasadnutia MsZ

12.03.2013 12:58

 

V nasledujúcom článku si môžete pozrieť prvú časť videozáznamu zo zasadnutia Mestského Zastupiteľstva (na konci článku) , ktoré sa konalo 7.3.2013. Body o ktorých sa rokovalo, hlasovalo a diskutovalo boli nasledovné:

Ilustračné foto

1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta 

2. Správy o činnosti komisií a o činnosti ZPOZ-u za uplynulý rok

3. Schválenie vypracovania energetických certifikátov a fin. prostriedkov na ich vypracovanie
4. Predaj majetku mesta - Dom služieb – podmienky obchodnej verejnej súťaže
5. Predaj majetku mesta - Knižnica Zelené – podmienky obchodnej verejnej súťaže
6. Poskytnutie finančných prostriedkov na kúpu pozemku od vlastníka p. Hraška
7. Predaj majetku mesta - areál bývalej STS - spôsob predaja a podmienky obchodnej verejnej súťaže
8. Odpredaj mestského majetku – p. Kmeťová
9. Poskytnutie finančných prostriedkov na realizačnú PD časť stavby Prestavba a nadstavba nebytovej budovy na nájomný bytový dom, Ul. sklárska 507/12
10. Odpredaj pozemkov pre Ing. Janka Kubaliaka a Mgr. Janku Kubaliakovú
11. Schválenie finančných prostriedkov na dopracovanie zmien v PD stavby: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie cesty II. triedy k areálu Sklární Poltár
12. Prístavba k nebytovému priestoru v budove ZŠ, Ul. Slobody - p. Peter Sitor
13. Schválenie poplatkov za vyhlasovanie v mestskom rozhlase
14. Pridelenie bytu p. Brandová
15. Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2012 o rozhodovaní a výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákl. v školách a školských zar. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
16. Prenájom časti bývalej STS – zámer a spôsob prenájmu
17. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre kluby a spolky v meste Poltár
18. Kontrola tvorby čerpania sociálneho fondu za r. 211 2012 v meste Poltár
19. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami so zameraním na zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania v prospech výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej umeleckej školy v Poltári
20. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2012 
21. R ô z n e
22. Diskusia
23. Záver

kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť video zo zasadnutia:

 1.časť zasadnutia MsZ z 7.3.2013

 

 

 

Zdroj: vimeo.com     Foto:www.poltar.sk    Video:vimeo.com

 

Zasadnutie MsZ

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie