Pozvánka na zasadnutie MsZ

13.09.2013 11:14

P O Z V Á N K A

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.

z v o l á v a m
dňa 19. 9. 2013,  t.  j. vo štvrtok o 10.00 hod.
do zasadacej miestnosti MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

1.     Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom

2.     Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste

3.     Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

4.     Správa o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2013

5.     Dodatok č. 1/2013 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2013

6.     Zmena rozpočtu na r. 2013

7.     Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov ako zdroj príjmu k 31. 5. 2013

8.     Odpis nedoplatkov za prenájom nebytových priestorov

9.     Prenájom stravovacieho zariadenia hotela Krištáľ

10.  COOP Jednota – pokračovanie v nájme

11.  Zmena spôsobu prenájmu v v časti bývalej STS

12.  VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

13.  Zrušenie uznesenia MsZ č. 11/2011/VII./1. Z 5. 12. 2011

14.  Štatút mesta

15.  SMERNICA č. 1/2013 pre zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek vo verejnom obstarávaní

16.  Kontrola hospodárenia financovania, oprávnenosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce /IV.Q.2012/

17.  Kontrola úhrad poplatkov od klientov za poskytované služby v ZSS I. - V. 2013

18.  Zámena majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky k. ú. Poltár, p. Uhlár a manželka

19.  Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže - predaj Knižnice Zelené

20.  Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže - predaj Dom služieb Poltár

21.  Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže – predaj STS Poltár

22.  Zámer predaja – pozemky k. ú. Poltár

23.  Kúpa pozemku –parkovisko pred MsÚ

24.  R ô z n e

25.  Diskusia – interpelácia

 

Zdroj:poltar.sk    Foto:poltar.sk

Diskusná téma: Pozvánka na zasadnutie MsZ

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie