Pozvánka na zasadnutie Mestského Zastupiteľstva

05.03.2013 09:46

 

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb.
z v o l á v a m  
dňa 7. 3. 2013, t. j. vo štvrtok o 9, 00 hod.
do zasadačky Mestského úradu  zasadnutie MsZ 

s nasledovným programom:

1.     Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

2.     Správy o činnosti komisií a o činnosti ZPOZ-u za uplynulý rok

3.     Schválenie vypracovania energetických certifikátov a fin. prostriedkov na ich vypracovanie

4.     Predaj majetku mesta - Dom služieb – podmienky obchodnej verejnej súťaže

5.     Predaj majetku mesta - Knižnica Zelené – podmienky obchodnej verejnej súťaže

6.     Poskytnutie finančných prostriedkov na kúpu pozemku od vlastníka p. Hraška

7.     Predaj majetku mesta - areál bývalej STS - spôsob predaja a podmienky obchodnej verejnej súťaže

8.     Odpredaj mestského majetku – p. Kmeťová

9.     Poskytnutie finančných prostriedkov na realizačnú PD časť stavby Prestavba a nadstavba nebytovej budovy na nájomný bytový dom, Ul. sklárska 507/12

10.  Odpredaj pozemkov pre Ing. Janka Kubaliaka a Mgr. Janku Kubaliakovú

11.  Schválenie finančných prostriedkov na dopracovanie zmien v PD stavby: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie cesty II. triedy k areálu Sklární Poltár

12.  Prístavba k nebytovému priestoru v budove ZŠ, Ul. Slobody - p. Peter Sitor

13.  Schválenie poplatkov za vyhlasovanie v mestskom rozhlase

14.  Pridelenie bytu p. Brandová

15.  Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2012 o rozhodovaní a výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákl. v školách a školských zar. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár

16.  Prenájom časti bývalej STS – zámer a spôsob prenájmu

17.  Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre kluby a spolky v meste Poltár

18.  Kontrola tvorby čerpania sociálneho fondu za r. 211 2012 v meste Poltár

19.  Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami so zameraním na zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania v prospech výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej umeleckej školy v Poltári

20.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2012

21.  R ô z n e

22.  Diskusia

23.  Záver


Účasť na zasadnutí je nutná.
Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta. 

 

Pavel Gavalec
primátor mesta

 

 

Zdroj:www.poltar.sk

Diskusná téma: Pozvánka na zasadnutie Mestského Zastupiteľstva

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie