Mestské zastupiteľstvo

26.04.2013 08:40

Dňa 25.4.2013 sa konalo ďalšie zasadnutie MsZ. Rokovalo sa v nasledovných bodoch.

 

1.    Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

2.    Informatívna správa o situácii v sklárňach

3.    VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2013

4.    Zmena rozpočtu na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 1 - 7

5.    Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012

6.    Prerokovanie platu primátora mesta v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

7.    Odpredaj mestského pozemku Ing. Vytřísal

8.    VZN mesta o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky  služieb, evidencii SHR a podmienkach prevádzkovania letných terás

9.    Zámer – zámena pozemkov Ľuboš Uhlár a manželka

10.  Zámer a spôsob prenájmu budovy bývalej STS – RAE s. r. o.

11.  Správa o stave nezamestnanosti v meste Poltár

12.  R ô z n e
- Pracovný poriadok pedagogických zamestnancov
- Dodržiavasnie zákona o slobodnom prístupe k informáciám

13.  Interpelácia poslancov

14.  Diskusia

15.  Záver

 

O pár dní sa budete môcť stretnúť s videom z MsZ. Link a aj ostatné informácie nájdete aj na našej stránke a samozrejme Vás budeme informovať o zaujímavostiach.

Vyhľadávanie